Algemene abonnementsvoorwaarden TenderXL

Artikel 1 – definities

Abonnee: de (rechts)persoon die een Abonnementsovereenkomst heeft gesloten met TIM
Abonnementsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Abonnee en TIM, op grond waarvan de Abonnee tegen betaling van de Abonnementsprijs toegang krijgt tot het digitale (web)platform TenderXL
Abonnementsprijs: het jaarlijks door de Abonnee verschuldigde bedrag voor toegang tot TenderXL Algemene abonnementsvoorwaarden: deze algemene
voorwaarden.
TenderXL: het via https://www.tenderXL.com voor Abonnees toegankelijke internetplatform waarop aankondigingen van, en documentatie over lopende en toekomstige aanbestedingsprocedures van (semi)overheden worden aangeboden, tezamen met (inkoop)beleidsdocumentatie van gemeenten, provincies en waterschappen, alsmede uitgebreide gunningsinformatie over gesloten tenders TIM: TIM B.V., een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72803320, gevestigd te (1181 KE) Amstelveen aan de Tholenseweg 6.

 

Artikel 2 – toepasselijkheid

 1. Deze Algemene abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door TIM aangegane Abonnementsovereenkomsten. Met het sluiten van de Abonnementsovereenkomst verklaart de Abonnee zich bekend en akkoord met de Algemene abonnementsvoorwaarden.
 2. Van deze Algemene abonnementsvoorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 3. TIM behoudt zich het recht voor om deze Algemene Abonnementsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op https://www.tenderXL.com en zijn vanaf de publicatiedatum van toepassing op alle lopende Abonnementsovereenkomsten.

 

Artikel 3 – totstandkoming

 1. Abonnementsovereenkomsten kunnen mondeling, schriftelijk of elektronisch worden gesloten. Een Abonnementsovereenkomst komt tot stand als TIM deze schriftelijk of elektronisch bevestigt aan de Abonnee en/of wanneer aan deze inloggegevens voor TenderXL ter beschikking worden gesteld.
 2. TIM mag een aanvraag voor een Abonnementsovereenkomst zonder opgave van redenen weigeren.

 

Artikel 4 – toegang tot TenderXL & fair use

 1. De Abonnee verkrijgt met een door TIM te verstrekken loginnaam en een zelf door de Abonnee aan te maken wachtwoord toegang tot TenderXL. Het is de Abonnee niet toegestaan de login-combinatie die toegang geeft tot TenderXL te exploiteren of in gebruik te geven aan derden. Het is evenmin toegestaan om informatie van TenderXL of onderdelen daarvan anderszins te verveelvoudigen, op te slaan en/of openbaar te maken.
 2. Indien Abonnee handelt in strijd met het bepaalde in het vorige lid, dan wel indien tijdige betaling als bedoeld in artikel 5 uitblijft, is TIM gerechtigd de toegang tot TenderXL te blokkeren of geblokkeerd te houden, onverminderd het recht van TIM om eventuele in verband met bedoelde overtreding geleden schade te verhalen.
 3. Indien Abonnee geen toegang kan krijgen tot TenderXL, dan zal Abonnee dit melden bij TIM, bij voorkeur telefonisch of per email. TIM zal zich vervolgens inspannen om toegang alsnog mogelijk te maken.
 4. Klachten met betrekking tot de toegang tot TenderXL of de werking daarvan geven niet het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten, noch geeft dit recht op enige restitutie.
 5. De toegang tot TenderXL is in beginsel onbeperkt, doch daarvan moet wel op een normale en redelijke wijze gebruik worden gemaakt, onder meer om overbelasting en daardoor overlast voor andere gebruikers te voorkomen.
 6. Gebruik dat niet als redelijk gebruik wordt aangemerkt is in ieder geval, maar niet uitsluitend: gebruik met meerdere apparaten tegelijk, continu gebruik door langdurige openstaande verbindingen en/ of gebruik van één abonnement door meerdere eindgebruikers.
 7. In geval van (een vermoeden van) misbruik of in geval van gebruik dat door TIM niet als redelijk wordt aangemerkt, kan TIM voorwaarden stellen aan het gebruik, of de toegang tijdelijk of geheel opschorten/beëindigen. TIM is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

 

Artikel 5 – betaling

 1. TIM behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeengekomen Abonnementsprijs te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie. TIM zal een tariefswijziging tijdig meedelen aan de Abonnee. Het gewijzigde abonnementstarief is vanaf de eerstvolgende betaalperiode van toepassing op alle lopende Abonnementsovereenkomsten.
 2. De Abonnee is verplicht binnen veertien dagen na factuurdatum tot betaling van toegezonden factuur over te gaan. Bij overschrijding van deze termijn behoudt TIM zich het recht voor de (uitvoering van de)
  Abonnementsovereenkomst op te schorten dan wel te ontbinden en/of toegang tot TenderXL te staken. Bij overschrijding van een betaaltermijn is de Abonnee van rechtswege in gebreke en is de Abonnee vanaf de
  vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd.
 3. De Abonnee die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die ondanks een aanmaning of ingebrekestelling niet betaalt, wordt zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist, buitengerechtelijke kosten
  verschuldigd ten bedrage van 15% van de vordering, met een minimum van € 40,-.
 4. Het storneren van een door TIM (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat de Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 6 – duur en beëindiging

 1. De Abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de periode van een jaar.
 2. De Abonnementsovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend verlengd, telkens met perioden van dezelfde overeengekomen periode – tenzij anders overeengekomen – en tegen het op dat moment geldende abonnementstarief, tenzij de Abonnee uiterlijk één maand voor afloop van de lopende abonnementsperiode de Abonnementsovereenkomst opzegt.
 3. Opzegging dient te geschieden via een daartoe bestemd contactformulier in TenderXL.
 4. Een proefabonnement wordt overeengekomen voor een nader te bepalen periode; proefabonnementen worden behoudens opzegging voor het einde van de proefperiode eveneens stilzwijgend verlengd, telkens met perioden van een jaar (tenzij anders overeengekomen), doch na ommekomst van de proefperiode tegen het op dat moment geldende Abonnementstarief.
 5. Indien TIM de Abonnementsovereenkomst voor bepaalde tijd op grond van artikel 5 lid 2 ontbindt, is de Abonnee aansprakelijk voor alle schade die TIM lijdt waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de abonnementstarieven die zijn verschuldigd over de resterende duur van de bepaalde contractperiode.

 

Artikel 7 – aansprakelijkheid

 1. TenderXL behelst een databank van gegevens die (ten dele) van derden afkomstig zijn. TIM staat niet in voor de inhoudelijke juistheid van gegevens en is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuistheden, behoudens voor zover deze het gevolg zijn van haar
  eigen grove schuld of bewuste roekeloosheid.
 2. De eventuele aansprakelijkheid van TIM is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval recht op uitkering geeft.
 3. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien de Abonnee TIM niet binnen één jaar na de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk bij aangetekende brief in kennis heeft gesteld. In voorkomend geval vangt de termijn van één jaar aan op het tijdstip waarop de Abonnee de bedoelde gebeurtenis of omstandigheid heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 

Artikel 8 – overmacht

 1. Indien aan de zijde van TIM sprake is van overmacht, heeft zij het recht om uitvoering van de Abonnementsovereenkomst op te schorten zolang de overmacht toestand voortduurt dan wel, naar keuze van TIM, de Abonnementsovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van TIM onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichting(en) in redelijkheid niet van TIM kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Abonnementsovereenkomst te voorzien was.
 2. TIM verleent geen absolute garantie met betrekking tot ongestoord gebruik en/of ongehinderde toegang tot TenderXL. In geval van overmacht is TIM niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan de Abonnee.

 

Artikel 9 – privacy

 1. De door de Abonnee aan TIM verstrekte gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand, dat onder meer wordt gebruikt voor de uitvoering van de Abonnementsovereenkomst. Persoonsgegevens worden te allen tijde op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. De persoonsgegevens kunnen tevens gebruikt worden bij het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen en/of wervende berichten aan de Abonnee. De Abonnee verleent daarvoor toestemming. TIM gebruikt uitsluitend vrijwillig verstrekte persoonsgegevens voor de hiervoor vermelde doelen.
 3. TIM verstrekt persoonsgegevens van de Abonnee niet aan derden, tenzij daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet, of op grond van een rechterlijke uitspraak.
 4. De Abonnee heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of om “vergeten te worden”. De Abonnee kan het verzoek daartoe sturen via het daarvoor bestemd contactformulier binnen TenderXL. Een dergelijk verzoek wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken verwerkt.

 

Artikel 10 – intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, databankrechten en merkrechten, ten aanzien van (de inhoud van) TenderXL berusten bij TIM dan wel de betreffende auteur(s).
 2. Er mag niets door of met medewerking van de Abonnee uit TenderXL worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van TIM.

 

Artikel 11 – varia

 1. Op alle Abonnementsovereenkomsten en deze Algemene Abonnementsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit Abonnementsovereenkomsten en/of deze Algemene Abonnementsvoorwaarden.
 3. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Abonnementsvoorwaarden en/of van een Abonnementsovereenkomst in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden
  vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die
  zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de vervallen
  bepaling.

© TIM B.V., versie maart 2020